Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Thư Viện Hình Ảnh và Âm Thanh

Home / Baptism-Các Em Rửa Tội Tại Cộng Đoàn [397]

Đây là hình ảnh các em được rửa tội tại cộng đoàn trong những năm qua.